کد دانشگاه ها

متن نویسه...كد نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 1001 اموزشكده اماروانفورماتيك سازمان سنجش اموزش كشور 1003 اموزشكده تربيت بدني پسران صفادشت 1004 اموزشكده علوم وفنون دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1005 اموزشكده فني نقشه برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح 1006 اموزشكده فني نقشه برداري وابسته به سازمان نقشه برداري كشور 1007 اموزشكده كشاورزي پسران اميراباددامغان 1008 اموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 1009 اموزشكده كشاورزي پسران خاتم 1010 اموزشكده كشاورزي پسران دماوند 1011 اموزشكده كشاورزي پسران ساري 1012 اموزشكده كشاورزي پسران شهركرد 1013 اموزشكده كشاورزي پسران شهريار 1014 اموزشكده كشاورزي پسران فسا 1015 اموزشكده كشاورزي پسران كرمان /رضوان 1016 اموزشكده كشاورزي پسران مانه وسملقان 1017 اموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 1018 اموزشكده كشاورزي كرج وابسته به وزارت جهادكشاورزي 1019 اموزشكده محيطزيست وابسته به سازمان حفاظت محيطزيست 1020 پژوهشكده امام خميني /ره /وانقلاب اسلامي 1021 پژوهشكده ساختمان ومسكن 1022 پژوهشكده صنايع رنگ -تهران 1023 پژوهشكده علوم زمين -سازمان زمين شناسي 1024 پژوهشكده فرهنگ وهنراسلامي سازمان تبليغات اسلامي 1025 پژوهشكده مطالعات بين المللي انرژي 1026 پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله 1027 پژوهشگاه پليمروپتروشيمي 1028 پژوهشگاه حوزه ودانشگاه 1029 پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران 1030 پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي 1031 پژوهشگاه علوم وفناوري دفاعي 1032 پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك وزيست فناوري 1033 پژوهشگاه موادوانرژي 1034 پژوهشگاه هوافضا 1035 حوزه علميه خراسان 1036 حوزه علميه قم 1037 دانشكده اطلاعات 1038 دانشكده الهيات ميبد 1039 دانشكده امام محمدباقر/ع 1040 دانشكده پرستاري بانك ملي 1041 دانشكده پرستاري نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران 1042 دانشكده پرستاري نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1043 دانشكده تربيت دبيرفني وحرفه اي دختران تهران شريعتي 1044 دانشكده تربيت دبيرفني وحرفه اي صومعه سرا 1046 دانشكده حفاظت وبهداشت كار-وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي 1047 دانشكده خبر-سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران 1048 دانشكده روابطبين الملل وزارت امورخارجه 1049 دانشكده صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران 1050 دانشكده صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران -واحدقم 1051 دانشكده علمي كاربردي پست ومخابرات وزارت ارتباطات 1052 دانشكده علوم اقتصادي 1054 دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد 1055 دانشكده علوم پزشكي دزفول 1060 دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1061 دانشكده علوم قراني 1062 دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري -دادگستري 1063 دانشكده علوم وفنون فارابي -تهران 1064 دانشكده فرماندهي وستادارتش جمهوري اسلامي ايران 1065 دانشكده فرماندهي وستادسپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1068 دانشكده فني ومهندسي اراك -دانشگاه علم وصنعت ايران 1069 دانشكده فني و مهندسي بناب 1070 دانشكده فني ومهندسي تربت حيدريه 1071 دانشكده فني و مهندسي قوچان 1072 دانشكده فني ومهندسي گلپايگان 1073 دانشكده كشاورزي شيروان 1075 دانشگاه اراك 1076 دانشگاه اروميه 1077 دانشگاه اصفهان 1078 دانشگاه افسري امام علي /ع /-نزاجا 1079 دانشگاه الزهرا/س 1080 دانشگاه امام حسين /ع 1081 دانشگاه امام صادق /ع 1082 دانشگاه ايت الله بروجردي -بروجرد 1083 دانشگاه ايلام 1084 دانشگاه بجنورد 1085 دانشگاه بوعلي سينا-همدان 1086 دانشگاه بيرجند 1087 دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين 1088 دانشگاه تبريز 1089 دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي كرمان 1090 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 1091 دانشگاه جيرفت 1092 دانشگاه تربيت مدرس 1093 دانشگاه تربيت معلم اذربايجان -تبريز 1094 دانشگاه تربيت معلم تهران 1095 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 1096 دانشگاه تفرش 1097 دانشگاه تهران 1099 دانشگاه خليج فارس بوشهر 1100 دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /-قم 1101 دانشگاه علوم دريايي ودريانوردي چابهار 1102 دانشگاه رازي كرمانشاه 1103 دانشگاه زابل 1104 دانشگاه زنجان 1105 دانشگاه سمنان 1106 دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 1107 دانشگاه شاهد 1108 دانشگاه شهركرد 1109 دانشگاه شهيدباهنركرمان 1110 دانشگاه شهيدبهشتي 1111 دانشگاه شهيدچمران اهواز 1112 دانشگاه شيراز 1113 دانشگاه صنايع ومعادن ايران -تهران 1114 دانشگاه صنعت اب وبرق شهيدعباسپور-تهران 1115 دانشگاه صنعت نفت 1116 دانشگاه صنعتي اروميه 1117 دانشگاه صنعتي اصفهان 1118 دانشگاه صنعتي اميركبير 1119 دانشگاه صنعتي بابل 1120 دانشگاه صنعتي بيرجند 1121 دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول 1122 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1123 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 1124 دانشگاه صنعتي شاهرود 1125 دانشگاه صنعتي شريف 1126 دانشگاه صنعتي شيراز 1127 دانشگاه صنعتي قم 1128 دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1129 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 1130 دانشگاه صنعتي همدان 1131 دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد 1132 دانشگاه علم وصنعت ايران 1133 دانشگاه علم وصنعت ايران -واحدبهشهر 1134 دانشگاه علوم اسلامي رضوي -مشهد 1136 دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران 1137 دانشگاه علوم پايه انتظامي نيروي انتظامي 1138 دانشگاه دامغان 1139 دانشگاه علوم پزشكي اراك 1140 دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1141 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 1142 دانشگاه علوم پزشكي اروميه 1143 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1145 دانشگاه علوم پزشكي ايران 1146 دانشگاه علوم پزشكي ايلام 1147 دانشگاه علوم پزشكي بابل 1148 دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله /عج /تهران 1149 دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس 1150 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 1151 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 1152 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1153 دانشگاه علوم پزشكي تهران 1154 دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز 1155 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 1156 دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 1157 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 1158 دانشگاه علوم پزشكي زابل 1159 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 1160 دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1161 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 1162 دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1163 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 1164 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 1165 دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي 1166 دانشگاه علوم پزشكي شيراز 1167 دانشگاه علوم پزشكي فاطميه قم 1168 دانشگاه علوم پزشكي فسا 1169 دانشگاه علوم پزشكي قم 1170 دانشگاه علوم پزشكي قزوين 1171 دانشگاه علوم پزشكي كاشان 1172 دانشگاه علوم پزشكي كردستان 1173 دانشگاه علوم پزشكي كرمان 1174 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1175 دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1176 دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1177 دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1178 دانشگاه علوم پزشكي لرستان 1179 دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1180 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1181 دانشگاه علوم پزشكي همدان 1182 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 1183 دانشگاه علوم پزشكي يزد 1184 دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر 1185 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز 1186 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 1187 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 1188 دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر 1189 دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري 1190 دانشگاه علامه طباطبايي 1191 دانشگاه فردوسي مشهد 1192 دانشگاه قم 1193 دانشگاه كاشان 1194 دانشگاه كردستان 1195 دانشگاه گلستان -گرگان 1196 دانشگاه گيلان -رشت 1197 دانشگاه لرستان -خرم اباد 1198 دانشگاه مازندران -بابلسر 1199 دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل 1200 دانشگاه مذاهب اسلامي 1201 دانشگاه مراغه 1202 دانشگاه معارف اسلامي -قم 1203 دانشگاه ملاير 1204 دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان 1205 دانشگاه هرمزگان -بندرعباس 1206 دانشگاه هنراسلامي تبريز 1207 دانشگاه هنراصفهان 1208 دانشگاه هنرتهران 1209 دانشگاه ياسوج 1210 دانشگاه يزد 1211 دانشگاههاي خارج كشورواقع درقاره اروپا 1212 دانشگاههاي خارج كشورواقع درقاره اسيا 1213 دانشگاههاي خارج كشورواقع درقاره افريقا 1214 دانشگاههاي خارج كشورواقع درقاره اقيانوسيه 1215 دانشگاههاي خارج كشورواقع درقاره امريكا 1217 سازمان اوقاف وامورخيريه 1219 سازمان تحقيقات اموزش وترويج كشاورزي 1220 سازمان حفاظت واطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران 1221 سازمان سنجش اموزش كشور 1222 سازمان فضايي ايران -وابسته به وزارت ارتباطات وفناوري 1223 سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاهها 1224 سازمانهاي تابعه وزارت علوم تحقيقات وفناوري بجزدانشگاههاوموسسات 1225 ستادمشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران 1226 مجتمع اموزش عالي ايرانشهر 1227 مجتمع اموزش عالي بهبهان 1229 مجتمع اموزش عالي جهرم 1230 مجتمع اموزش عالي فسا 1231 مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي بناب 1232 مجتمع اموزش عالي قم 1233 مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان 1234 مجتمع اموزش عالي گنبد 1236 مجتمع اموزش عالي نيشابور 1239 مجتمع اموزش عالي اردكان 1240 دانشگاه صنعتي سيرجان 1246 دانشگاه شهيدمطهري 1247 مراكزاموزشي ويژه فرهنگيان اموزش وپرورش 1248 مراكزتربيت معلم وزارت اموزش وپرورش 1249 مركزاموزش عالي بانكداري -بانك مركزي 1250 مركزاموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1251 مركزاموزش عالي تعاون وابسته به وزارت تعاون 1252 مركزاموزش عالي جهرم 1254 مركزاموزش عالي كازرون 1255 مركزاموزش عالي كتابداري 1256 مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي 1257 مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور 1258 مركزاموزش علمي كاربردي ابهر 1259 مركزاموزش علمي كاربردي اران وبيدگل 1260 مركزاموزش علمي كاربردي استادشهريارتيكمه داش 1261 مركزاموزش علمي كاربردي استانداري بوشهر 1262 مركزاموزش علمي كاربردي امام مهدي /عج 1263 مركزاموزش علمي كاربردي انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس ازفروش 1264 مركزاموزش علمي كاربردي بازرگاني واحدخراسان 1265 مركزاموزش علمي كاربردي بافق 1266 مركزاموزش علمي كاربردي بررسي وتحقيق واموزش صنايع قندايران 1267 مركزاموزش علمي كاربردي بلدالامين 1268 مركزاموزش علمي كاربردي بهزيستي استان اصفهان 1269 مركزاموزش علمي كاربردي بهزيستي استان خراسان 1270 مركزاموزش علمي كاربردي بهزيستي استان سيستان وبلوچستان 1271 مركزاموزش علمي كاربردي بهزيستي استان فارس 1272 مركزاموزش علمي كاربردي بهزيستي استان يزد 1273 مركزاموزش علمي كاربردي پارس الكتريك 1274 مركزاموزش علمي كاربردي پاسارگاد 1275 مركزاموزش علمي كاربردي تحقيقات صنعتي ايران 1276 مركزاموزش علمي كاربردي تصميم يارتوس 1277 مركزاموزش علمي كاربردي تعاون اردبيل 1278 مركزاموزش علمي كاربردي تعاون خراسان 1279 مركزاموزش علمي كاربردي تعاون همدان 1280 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك 1281 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اروميه 1282 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي استان سمنان 1283 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اصفهان 1284 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي انزلي 1285 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اهواز 1286 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي بابل 1287 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي بندرعباس 1288 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي بيرجند 1289 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي تبريز 1290 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي تهران 2 1291 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي رشت 1292 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي زاهدان 1293 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي زنجان 1294 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي شيراز 1295 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي فومن 1296 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي كاشمر 1297 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي كرمان 1298 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي كرمانشاه 1299 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي لرستان 1300 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي مشهد 1301 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي واحد1تهران 1302 مركزاموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي همدان 1303 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي اذربايجان غربي 1304 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي اذربايجان شرقي 1305 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي اردبيل 1306 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي استان زنجان 1307 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي استان سمنان 1308 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي استان فارس 1309 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي استان كردستان 1310 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي استان كرمانشاه 1311 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي اصفهان 1312 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي بيرجند 1313 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي جيرفت وكهنوج 1314 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي چهارمحال وبختياري 1315 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي خراسان 1316 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي خوزستان 1317 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي سيستان وبلوچستان 1318 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي شهيدزمانپور 1319 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي فارس 1320 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي قزوين 1321 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي كرج 1322 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي كرمان 1323 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي كهگيلويه وبويراحمد 1324 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي گلستان 1325 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي گيلان 1326 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي لرستان /بروجرد 1327 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي مازندران 1328 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي مركزي 1329 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي هرمزگان 1330 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي همدان 1331 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي يزد 1332 مركزاموزش علمي كاربردي جهادكشاوري لرستان 1333 مركزاموزش علمي كاربردي حوزه هنري واحدكرمان 1334 مركزاموزش علمي كاربردي خانه كارگرواحداردبيل 1335 مركزاموزش علمي كاربردي خانه كارگرواحداسلامشهر 1336 مركزاموزش علمي كاربردي خانه كارگرواحدتبريز 1337 مركزاموزش علمي كاربردي خانه كارگرواحدتهران 1338 مركزاموزش علمي كاربردي خانه كارگرواحدرشت 1339 مركزاموزش علمي كاربردي خانه كارگرواحدقزوين 1340 مركزاموزش علمي كاربردي خانه كارگرواحدمشهد 1341 مركزاموزش علمي كاربردي خانه كارگرواحد17كاشان 1342 مركزاموزش علمي كاربردي خدمات جهانگردي استان كرمان 1343 مركزاموزش علمي كاربردي خدمات فني دنده 1344 مركزاموزش علمي كاربردي خوزستان /منطقه سه اموزشي 1345 مركزاموزش علمي كاربردي داروگر 1346 مركزاموزش علمي كاربردي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران 1347 مركزاموزش علمي كاربردي دهخدا/تكاب 1348 مركزاموزش علمي كاربردي رسانه 1349 مركزاموزش علمي كاربردي زرين شهر 1350 مركزاموزش علمي كاربردي ساپكو 1351 مركزاموزش علمي كاربردي ساختمان وشهرسازي يزد 1352 مركزاموزش علمي كاربردي سازمان اتش نشاني وخدمات ايمني 1353 مركزاموزش علمي كاربردي سازمان اموزش گروه تراكتورسازي ايران 1354 مركزاموزش علمي كاربردي سازمان تبليغات اسلامي تهران 1355 مركزاموزش علمي كاربردي سازمان زندانها 1356 مركزاموزش علمي كاربردي سازمان صنايع ومعادن استان خراسان 1357 مركزاموزش علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي خراسان 1358 مركزاموزش علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي سنندج 1359 مركزاموزش علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي شيراز 1360 مركزاموزش علمي كاربردي سازه هاي سنگين مازندران 1361 مركزاموزش علمي كاربردي شبستر 1362 مركزاموزش علمي كاربردي شركت ايدم 1363 مركزاموزش علمي كاربردي شركت تعاوني توليدقارچ صدفي تنكابن 1364 مركزاموزش علمي كاربردي شركت تعاوني توليدكنندگان بروجرد 1365 مركزاموزش علمي كاربردي شركت خدمات علمي -صنعتي خراسان 1366 مركزاموزش علمي كاربردي شركت داده پردازي ايران 1367 مركزاموزش علمي كاربردي شهرداري رودهن 1368 مركزاموزش علمي كاربردي شهرداري قم 1369 مركزاموزش علمي كاربردي شهيدباهنركرج 1370 مركزاموزش علمي كاربردي شهيدسعيدي مشهد 1371 مركزاموزش علمي كاربردي شهيدهاشمي نژادساري 1372 مركزاموزش علمي كاربردي صنايع غلات قائم /عج 1373 مركزاموزش علمي كاربردي صنايع دستي اذربايجان غربي 1374 مركزاموزش علمي كاربردي صنايع دستي استان تهران 1375 مركزاموزش علمي كاربردي صنايع دستي استان مركزي 1376 مركزاموزش علمي كاربردي صنايع دستي سنندج 1377 مركزاموزش علمي كاربردي صنايع دفاعي زرين شهر 1378 مركزاموزش علمي كاربردي صنايع لاستيك 1379 مركزاموزش علمي كاربردي صنايع مخابراتي راه دورايران 1380 مركزاموزش علمي كاربردي صنايع ومعادن قم 1381 مركزاموزش علمي كاربردي صنعت غذا/عاليزاد 1382 مركزاموزش علمي كاربردي علوم بهزيستي وتوانبخشي مازندران 1383 مركزاموزش علمي كاربردي علوم وصنايع شيلاتي خليج فارس 1384 مركزاموزش علمي كاربردي علوم وفنون قزوين 1385 مركزاموزش علمي كاربردي علويجه 1386 مركزاموزش علمي كاربردي علامه 1387 مركزاموزش علمي كاربردي فارسان 1388 مركزاموزش علمي كاربردي فرهنگ وهنرواحدقم 1389 مركزاموزش علمي كاربردي فرهنگ وهنرواحد1اذربايجان غربي 1390 مركزاموزش علمي كاربردي فرهنگ وهنرواحد1اراك 1391 مركزاموزش علمي كاربردي فرهنگ وهنرواحد1اصفهان 1392 مركزاموزش علمي كاربردي فرهنگ وهنرواحد1تهران 1393 مركزاموزش علمي كاربردي فرهنگ وهنرواحد1زاهدان 1394 مركزاموزش علمي كاربردي فرهنگ وهنرواحد1كرمانشاه 1395 مركزاموزش علمي كاربردي فرهنگ وهنرواحد1گيلان /رشت 1396 مركزاموزش علمي كاربردي فرهنگ وهنرواحد1مازندران 1397 مركزاموزش علمي كاربردي فرهنگ وهنرواحد1همدان 1398 مركزاموزش علمي كاربردي فرهنگ وهنرواحد1يزد 1399 مركزاموزش علمي كاربردي فرهنگ وهنرواحد/11موسيقي 1400 مركزاموزش علمي كاربردي فرهنگ وهنرواحد3مازندران 1401 مركزاموزش علمي كاربردي فرهنگ وهنرواحد4بابل 1402 مركزاموزش علمي كاربردي فرهنگ وهنرواحد5تهران 1403 مركزاموزش علمي كاربردي فرهنگ وهنرواحد5مازندران 1404 مركزاموزش علمي كاربردي فرهنگي هنري شهرداري تهران 1405 مركزاموزش علمي كاربردي كاراموزان چالوس 1406 مركزاموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران 1407 مركزاموزش علمي كاربردي كانون سردفتران ودفترياران 1408 مركزاموزش علمي كاربردي كميته امدادامام خميني /ره 1409 مركزاموزش علمي كاربردي كيش 1410 مركزاموزش علمي كاربردي گروه صنعتي ايران خودرو 1411 مركزاموزش علمي كاربردي گروه ماشين سازي تبريز 1412 مركزاموزش علمي كاربردي لارستان 1413 مركزاموزش علمي كاربردي ماشين سازي اراك 1414 مركزاموزش علمي كاربردي مالك اشتر 1415 مركزاموزش علمي كاربردي مالك اشتر/شاهين شهر 1416 مركزاموزش علمي كاربردي مالياتي اصفهان 1417 مركزاموزش علمي كاربردي مالياتي قم 1418 مركزاموزش علمي كاربردي مالياتي مشهد 1419 مركزاموزش علمي كاربردي مباركه 1420 مركزاموزش علمي كاربردي مجتمع هوادريا 1421 مركزاموزش علمي كاربردي مخابرات اذربايجان شرقي 1422 مركزاموزش علمي كاربردي مديريت اموزش وپژوهش زاهدان 1423 مركزاموزش علمي كاربردي منابع طبيعي دكترجوانشير 1424 مركزاموزش علمي كاربردي منابع طبيعي كلاراباد 1425 مركزاموزش علمي كاربردي مهستان سبزشمال تنكابن 1426 مركزاموزش علمي كاربردي مياندواب 1427 مركزاموزش علمي كاربردي ميبد 1428 مركزاموزش علمي كاربردي نجف اباد 1429 مركزاموزش علمي كاربردي نيرومحركه 1430 مركزاموزش علمي كاربردي ني ريز 1431 مركزاموزش علمي كاربردي واحداموزشي قنات 1432 مركزاموزش علمي كاربردي هواشناسي وعلوم جوتهران 1433 مركزاموزش علمي كاربردي هواشناسي وعلوم جوشيراز 1434 مركزاموزش علمي كاربردي يدك رسان كاوه 1435 مركزاموزش علوم وصنايع شيلاتي ميرزاكوچك خان رشت 1436 مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان 1437 مركزجهاني علوم اسلامي 1438 مركزعلمي كاربردي بانك ملت 1439 مركزعلمي كاربردي پژوهش ومهندسي جوش ايران 1440 مركزعلمي كاربردي تيران وكرون 1441 موسسات اموزش عالي وابسته به دانشگاه جامع علمي كاربردي 1442 موسسات نظامي 1443 مركزاموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران 1444 موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره 1445 موسسه عالي اموزش وپژوهش مديريت وبرنامه ريزي 1446 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1447 نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران 1448 نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1449 واحدهاي پژوهشي وابسته به وزارت علوم تحقيقات وفناوري 1450 وزارت جهادكشاورزي 1451 وزارت علوم تحقيقات وفناوري 1452 سايرمراكزعلمي كاربردي 1453 سايرموسسات اموزش عالي وزارت علوم -تحقيقات وفناوري 1454 سايرموسسات اموزش عالي وزارت بهداشت درمان واموزش پزشكي 1456 اموزشكده هاي فني وابسته به وزارت اموزش وپرورش 1457 شركت مگاموتور 1458 موسسات وابسته به اموزش وپرورش 1460 مركزاموزش علمي كاربردي گروه خودروسازي سايپا 1461 پژوهشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي 1462 مركزبين المللي علوم وتكنولوژي پيشرفته وعلوم محيطي 2001 پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي -تهران 2002 دانشكده اصول الدين /غيرانتفاعي 2003 دانشكده غيرانتفاعي وغيردولتي الهيات ومعارف اسلامي /هدي 2004 دانشكده علوم حديث /غيرانتفاعي 2005 دانشكده معارف قراني -اصفهان /غيرانتفاعي 2006 دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي 2007 دانشگاه امام رضا/ع /غيرانتفاعي 2008 دانشگاه باقرالعلوم /ع /-قم /غيرانتفاعي 2011 دانشگاه غيرانتفاعي چابهار 2016 دانشگاه شيخ بهايي -اصفهان /غيرانتفاعي 2017 دانشگاه علم وفرهنگ -تهران /غيرانتفاعي 2018 دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي 2019 دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي 2020 سازمان مديريت صنعتي /غيرانتفاعي 2021 مركزاموزش عالي غيرانتفاعي خاتم -تهران 2022 موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي 2023 موسسه غيرانتفاعي ابا-ابيك قزوين 2024 موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان 2025 موسسه غيرانتفاعي اباده -اباده 2026 موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز 2027 موسسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري -ابهر 2028 موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت 2029 موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار 2030 موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري 2031 موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -اروميه 2032 موسسه غيرانتفاعي ارادان -گرمسار 2033 موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز 2034 موسسه غيرانتفاعي ارس -تبريز 2035 موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند 2036 موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد 2037 موسسه غيرانتفاعي اسوه -تبريز 2038 موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد 2039 موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه 2041 موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد 2042 موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين 2043 موسسه غيرانتفاعي الغدير-تبريز 2044 موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /رايانه اي -تهران 2045 موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /فاران -تهران 2046 موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران 2047 موسسه غيرانتفاعي الموت -قزوين 2048 موسسه غيرانتفاعي المهدي -اصفهان 2049 موسسه غيرانتفاعي الوند-همدان 2050 موسسه غيرانتفاعي امل -امل 2051 موسسه غيرانتفاعي اميرالمومنين /ع /اهواز 2052 موسسه غيرانتفاعي امين -اصفهان /فولادشهر 2053 موسسه غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان 2054 موسسه غيرانتفاعي انديشه -جهرم 2055 موسسه غيرانتفاعي ايران زمين -اصفهان 2056 موسسه غيرانتفاعي ايرانيكا-اميركلا/مازندران 2057 موسسه غيرانتفاعي ايساتيس -يزد 2058 موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن 2059 موسسه غيرانتفاعي ايوانكي -ايوانكي 2060 موسسه غيرانتفاعي باختر-ايلام 2061 موسسه غيرانتفاعي بزرگمهر-اصفهان 2062 موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك 2063 موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان 2064 موسسه غيرانتفاعي بنيان -شاهين شهراصفهان 2065 موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان 2066 موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد 2067 موسسه غيرانتفاعي بهمنيار-كرمان 2068 موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد 2069 موسسه غيرانتفاعي پژوهش صنايع ايران -قزوين 2070 موسسه غيرانتفاعي پارسا-بابلسر 2071 موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس 2072 موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز 2073 موسسه غيرانتفاعي پرتو-زاهدان 2074 موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار 2075 موسسه غيرانتفاعي پويش -قم 2076 موسسه غيرانتفاعي پويندگان -چالوس 2077 موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان 2078 موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد 2079 موسسه غيرانتفاعي تابناك -لامرد 2080 موسسه غيرانتفاعي تاكستان -تاكستان 2081 موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر 2082 موسسه غيرانتفاعي تعالي -قم 2083 موسسه غيرانتفاعي تميشان -بهشهر 2084 موسسه غيرانتفاعي توحيد-گلوگاه 2085 موسسه غيرانتفاعي توس -مشهد 2086 موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين 2087 موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك 2088 موسسه غيرانتفاعي جابرابن حيان -رشت 2089 موسسه غيرانتفاعي جامي -نجف اباد 2090 موسسه غيرانتفاعي جاويد-جيرفت 2091 موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد 2092 موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان 2093 موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كرمانشاه 2094 موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد 2095 موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كاشمر 2096 موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز 2097 موسسه غيرانتفاعي حكمت -قم 2098 موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد 2099 موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني -گرگان 2100 موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه 2101 موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان 2102 موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد 2103 موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد 2104 موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد 2105 موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد 2106 موسسه غيرانتفاعي خوارزمي -نور 2107 موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد 2108 موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين 2109 موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان 2110 موسسه غيرانتفاعي دانشستان -ساوه 2111 موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز 2112 موسسه غيرانتفاعي دنا-گچساران 2113 موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان 2114 موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان 2115 موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل 2116 موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت 2117 موسسه غيرانتفاعي راهيان نور-ساري 2118 موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز 2119 موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين 2120 موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر 2121 موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان 2122 موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز 2123 موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن 2124 موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان 2125 موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري 2126 موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه 2127 موسسه غيرانتفاعي زرنديه -زرنديه 2128 موسسه غيرانتفاعي زرينه -خوي 2129 موسسه غيرانتفاعي زند-شيراز 2130 موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري 2131 موسسه غيرانتفاعي ساريان -ساري 2132 موسسه غيرانتفاعي سبز-امل 2133 موسسه غيرانتفاعي سبلان -اردبيل 2134 موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان 2135 موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد 2136 موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز 2137 موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد 2138 موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل 2139 موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري 2140 موسسه غيرانتفاعي سنايي -اصفهان 2141 موسسه غيرانتفاعي سوره -تهران 2142 موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين 2143 موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان 2144 موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد 2145 موسسه غيرانتفاعي شاهرود-شاهرود 2146 موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -گنبدكاووس 2147 موسسه غيرانتفاعي شفق -تنكابن 2148 دانشگاه شمال -امل /غيرانتفاعي 2149 موسسه غيرانتفاعي شمس -گنبد 2150 موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم 2151 موسسه غيرانتفاعي شهريار-استارا 2152 موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان 2153 موسسه غيرانتفاعي شهيدرضايي -كرمانشاه 2154 موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر 2155 موسسه غيرانتفاعي صالحان -قائمشهر 2156 موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه 2157 موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان 2158 موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين /صدرا/تهران 2159 موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان 2160 موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان 2161 موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم -قائم شهر 2162 موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل 2163 موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه -مراغه 2164 موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس 2165 موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل 2166 موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان 2167 موسسه غيرانتفاعي عرفان -كرمان 2168 موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد 2169 موسسه غيرانتفاعي عقيق -شاهين شهر 2170 موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه 2171 موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز 2172 موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان 2173 موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار 2174 موسسه غيرانتفاعي علامه اميني -بهنمير/بابلسر 2175 موسسه غيرانتفاعي علامه بحرالعلوم -بروجرد 2176 موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان 2177 موسسه غيرانتفاعي علامه خويي -خوي 2178 موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين 2179 موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين 2180 موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان 2181 موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين 2182 موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور 2183 موسسه غيرانتفاعي علامه ناييني -نايين 2184 موسسه غيرانتفاعي عين القضات -ميانه 2185 موسسه غيرانتفاعي فجر-لنگرود 2186 موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گركان 2187 موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد 2188 موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان 2189 موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر 2190 موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان -كرمان 2191 موسسه غيرانتفاعي فضيلت -سمنان 2192 موسسه غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه 2193 موسسه غيرانتفاعي فيض الاسلام -خميني شهر-اصفهان 2194 موسسه غيرانتفاعي قدر-رشت /كوچصفهان 2195 موسسه غيرانتفاعي قدير-لنگرود 2196 موسسه غيرانتفاعي قشم 2197 موسسه غيرانتفاعي كادوس -رشت 2198 موسسه غيرانتفاعي كار 2199 موسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز 2200 موسسه غيرانتفاعي كاسپين -قزوين /شهرصنعتي البرز 2201 موسسه غيرانتفاعي كاوش -محمودابادمازندران 2202 موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد 2203 موسسه غيرانتفاعي كرمان 2204 موسسه غيرانتفاعي كسري -رامسر 2205 موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر 2206 موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه 2207 موسسه غيرانتفاعي كوثر-قزوين 2208 موسسه غيرانتفاعي كوشيارگيلاني -رشت 2209 موسسه غيرانتفاعي كومش -سمنان 2210 موسسه غيرانتفاعي كيش 2211 موسسه غيرانتفاعي گلستان -گرگان 2212 موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان 2213 موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم -اق قلا 2214 موسسه غيرانتفاعي ليان -بوشهر 2215 موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان 2216 موسسه غيرانتفاعي مارليك -نوشهر 2217 موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور 2218 موسسه غيرانتفاعي مجازي فارابي -مهرشهركرج 2219 موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز-تهران 2220 موسسه غيرانتفاعي مصباح -شهركرد 2221 موسسه غيرانتفاعي مطهر-مشهد 2222 موسسه غيرانتفاعي معصوميه -قم 2223 موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي -اردبيل 2224 موسسه غيرانتفاعي مولوي 2225 موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك -قزوين 2226 موسسه غيرانتفاعي مهدعلم -كاشان 2227 موسسه غيرانتفاعي مهراراك -اراك 2228 موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه 2229 موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان 2230 موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات 2231 موسسه غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان 2232 موسسه غيرانتفاعي ميرعماد-قزوين 2233 موسسه غيرانتفاعي ناصرخسرو-ساوه 2234 موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /-تبريز 2235 موسسه غيرانتفاعي نجف اباد-نجف اباد 2236 موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان 2237 موسسه غيرانتفاعي نواوران -كوهدشت 2238 موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه 2239 موسسه غيرانتفاعي نوين -اردبيل 2240 موسسه غيرانتفاعي اميد-نهاوند 2241 موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد 2242 موسسه غيرانتفاعي هاتف -زاهدان 2243 موسسه غيرانتفاعي هدف -ساري 2244 موسسه غيرانتفاعي هراز-امل 2245 موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان 2246 موسسه غيرانتفاعي هنر-شيراز 2247 موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد 2248 سايرموسسات اموزش عالي غيرانتفاعي 2249 موسسه غيرانتفاعي هيركانيا-بندرگز 2250 موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر 2251 موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان 3001 دانشگاه پيام نورمركزاروميه 3002 دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -اشنويه 3003 دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -بوكان 3004 دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -پيرانشهر 3005 دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -تازه شهر 3006 دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -تكاب 3007 دانشگاه پيام نورمركزخوي 3008 دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -سردشت 3009 دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -سلماس 3010 دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -سيه چشمه 3011 دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -شاهين دژ 3012 دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -شوط 3013 دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -فيرورق 3014 دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -قره ضياالدين 3015 دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -ماكو 3016 دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مهاباد 3017 دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -مياندواب 3018 دانشگاه پيام نوراذربايجان غربي -نقده 3019 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -اذرشهر 3020 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -اسكو 3021 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -اهر 3022 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -ايلخچي 3023 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -بستان اباد 3024 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -بناب 3025 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -بنيس 3026 دانشگاه پيام نورمركزتبريز 3027 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -تركمنچاي 3028 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -جلفا 3029 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -خاروانا 3030 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -خراجو 3031 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -خسروشهر 3032 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -زنوز 3033 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -سراب 3034 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -شبستر 3035 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -شربيان 3036 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -عجب شير 3037 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -قره اغاج 3038 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -كليبر 3039 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -گوگان 3040 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -مراغه 3041 دانشگاه پيام نورمركزمرند 3042 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -ملكان 3043 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -ممقان 3044 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -ميانه 3045 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -ورزقان 3046 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -هادي شهر 3047 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -هريس 3048 دانشگاه پيام نوراذربايجان شرقي -هشترود 3049 دانشگاه پيام نورمركزاردبيل 3050 دانشگاه پيام نوراردبيل -ارشق /رضي 3051 دانشگاه پيام نوراردبيل -انگوت 3052 دانشگاه پيام نوراردبيل -بيله سوار 3053 دانشگاه پيام نوراردبيل -پارس اباد 3054 دانشگاه پيام نوراردبيل -خلخال 3055 دانشگاه پيام نوراردبيل -سرعين 3056 دانشگاه پيام نوراردبيل -گرمي 3057 دانشگاه پيام نوراردبيل -گيوي 3058 دانشگاه پيام نوراردبيل -مشكين شهر 3059 دانشگاه پيام نوراردبيل -نمين 3060 دانشگاه پيام نوراردبيل -نير 3061 دانشگاه پيام نوراردبيل -هير 3062 دانشگاه پيام نورمركزاران وبيدگل 3063 دانشگاه پيام نوراصفهان -اردستان 3064 دانشگاه پيام نورمركزاصفهان 3065 دانشگاه پيام نوراصفهان -باغبهادران 3066 دانشگاه پيام نوراصفهان -باغ شادزاينده رود 3067 دانشگاه پيام نوراصفهان -برزك 3068 دانشگاه پيام نوراصفهان -بوئين ومياندشت 3069 دانشگاه پيام نوراصفهان -بهارستان 3070 دانشگاه پيام نوراصفهان -پيربكران 3071 دانشگاه پيام نوراصفهان -تودشك 3072 دانشگاه پيام نوراصفهان -تيران 3073 دانشگاه پيام نوراصفهان -چادگان 3074 دانشگاه پيام نوراصفهان -حسن ابادجرقويه 3075 دانشگاه پيام نوراصفهان -خميني شهر 3076 دانشگاه پيام نوراصفهان -خوانسار 3077 دانشگاه پيام نوراصفهان -خور 3078 دانشگاه پيام نوراصفهان -خوراسگان 3079 دانشگاه پيام نوراصفهان -داران 3080 دانشگاه پيام نوراصفهان -دولت اباد 3081 دانشگاه پيام نوراصفهان -دهاقان 3082 دانشگاه پيام نوراصفهان -دهق 3083 دانشگاه پيام نوراصفهان -زاينده رود 3084 دانشگاه پيام نوراصفهان -زرين شهر 3085 دانشگاه پيام نوراصفهان -زواره 3086 دانشگاه پيام نوراصفهان -سميرم 3087 دانشگاه پيام نوراصفهان -شاهين شهر 3088 دانشگاه پيام نوراصفهان -شهرضا 3089 دانشگاه پيام نوراصفهان -علويجه 3090 دانشگاه پيام نوراصفهان -فريدون شهر 3091 دانشگاه پيام نوراصفهان -فلاورجان 3092 دانشگاه پيام نوراصفهان -فولادشهر 3093 دانشگاه پيام نوراصفهان -قمصر 3094 دانشگاه پيام نوراصفهان -قهدريجان 3095 دانشگاه پيام نوراصفهان -كاشان 3096 دانشگاه پيام نوراصفهان -كوهپايه 3097 دانشگاه پيام نوراصفهان -گز 3098 دانشگاه پيام نوراصفهان -گلپايگان 3099 دانشگاه پيام نوراصفهان -مباركه 3100 دانشگاه پيام نوراصفهان -نايين 3101 دانشگاه پيام نورمركزنجف اباد 3102 دانشگاه پيام نوراصفهان -نطنز 3103 دانشگاه پيام نوراصفهان -نوش اباد 3104 دانشگاه پيام نوراصفهان -ورزنه 3105 دانشگاه پيام نوراصفهان -وزوان 3106 دانشگاه پيام نوراصفهان -هرند 3107 دانشگاه پيام نورايلام -ابدانان 3108 دانشگاه پيام نورايلام -اركواز 3109 دانشگاه پيام نورايلام -ايلام 3110 دانشگاه پيام نورايلام -ايوان 3111 دانشگاه پيام نورايلام -بدره 3112 دانشگاه پيام نورايلام -چوار 3113 دانشگاه پيام نورايلام -دره شهر 3114 دانشگاه پيام نورايلام -دهلران 3115 دانشگاه پيام نورايلام -سرابله 3116 دانشگاه پيام نورايلام -ملكشاهي 3117 دانشگاه پيام نورايلام -موسيان 3118 دانشگاه پيام نورايلام -مهران 3119 دانشگاه پيام نوربوشهر-اهرم 3120 دانشگاه پيام نوربوشهر-برازجان 3121 دانشگاه پيام نوربوشهر-بندردير 3122 دانشگاه پيام نوربوشهر-بندرديلم 3123 دانشگاه پيام نوربوشهر-بندركنگان 3124 دانشگاه پيام نوربوشهر-بندرگناوه 3125 دانشگاه پيام نورمركزبوشهر 3126 دانشگاه پيام نوربوشهر-بين المللي عسلويه 3127 دانشگاه پيام نوربوشهر-جم 3128 دانشگاه پيام نوربوشهر-خورموج 3129 دانشگاه پيام نوربوشهر-شبانكاره 3130 دانشگاه پيام نوربوشهر-عسلويه 3131 دانشگاه پيام نورتهران -ابسرد 3132 دانشگاه پيام نورتهران -ابعلي 3133 دانشگاه پيام نورتهران -ازادشهر 3134 دانشگاه پيام نورتهران -اسلامشهر 3135 دانشگاه پيام نورتهران -اشتهارد 3136 دانشگاه پيام نورتهران -باقرشهر 3137 دانشگاه پيام نورتهران -بومهن 3138 دانشگاه پيام نورتهران -پاكدشت 3139 دانشگاه پيام نورمركزتهران /واحدپرند 3140 دانشگاه پيام نورتهران -پيشوا 3141 دانشگاه پيام نورمركزتهران 3142 دانشگاه پيام نورتهران -جاجرود 3143 دانشگاه پيام نورتهران -چهاردانگه 3144 دانشگاه پيام نورتهران -حسن اباد 3145 دانشگاه پيام نورمركزتهران /واحددماوند 3146 دانشگاه پيام نورتهران -رباطكريم 3147 دانشگاه پيام نورتهران -رودبارقصران 3148 دانشگاه پيام نورتهران -رودهن 3149 دانشگاه پيام نورمركزتهران /واحدري 3150 دانشگاه پيام نورتهران -ساوجبلاغ 3151 دانشگاه پيام نورتهران -شريف اباد 3152 دانشگاه پيام نورتهران -شهرجديدپرديس 3153 دانشگاه پيام نورتهران -شهرقدس 3154 دانشگاه پيام نورتهران -شهريار 3155 دانشگاه پيام نورتهران -صفادشت 3156 دانشگاه پيام نورتهران -طالقان 3157 دانشگاه پيام نورتهران -فرديس 3158 دانشگاه پيام نورتهران -فيروزكوه 3159 دانشگاه پيام نورتهران -قيامدشت 3160 دانشگاه پيام نورمركزتهران /واحدكرج 3161 دانشگاه پيام نورتهران -كمال شهر 3162 دانشگاه پيام نورتهران -كن 3163 دانشگاه پيام نورتهران -كهريزك 3164 دانشگاه پيام نورتهران -كيلان 3165 دانشگاه پيام نورتهران -گرمدره 3166 دانشگاه پيام نورتهران -گلستان رباطكريم 3167 دانشگاه پيام نورتهران -لواسانات 3168 دانشگاه پيام نورتهران -ماهدشت 3169 دانشگاه پيام نورتهران -محمدشهر 3170 دانشگاه پيام نورتهران -ملارد 3171 دانشگاه پيام نورتهران -نسيم شهررباطكريم 3172 دانشگاه پيام نورتهران -نظراباد 3173 دانشگاه پيام نورمركزورامين 3174 دانشگاه پيام نورتهران -هشتگرد 3175 دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -اردل 3176 دانشگاه پيام نورمركزبروجن 3177 دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -بلداجي 3178 دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -جونقان 3179 دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -سامان 3180 دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -شلمزار 3181 دانشگاه پيام نورمركزشهركرد 3182 دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -فارسان 3183 دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -فرخ شهر 3184 دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -گندمان 3185 دانشگاه پيام نورچهارمحال وبختياري -لردگان 3186 دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -اسديه 3187 دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -بشرويه 3188 دانشگاه پيام نورمركزبيرجند 3189 دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -خضري دشت بياض 3190 دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -خوسف 3191 دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -زهان 3192 دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -سرايان 3193 دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -فردوس 3194 دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -قائن 3195 دانشگاه پيام نورخراسان جنوبي -نهبندان 3196 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -بجستان 3197 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -بردسكن 3198 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -تايباد 3199 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -تربت جام 3200 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -تربت حيدريه 3201 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -جغتاي 3202 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -جوين -نقاب 3203 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -چناران 3204 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -خرو 3205 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -خواف 3206 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -درگز 3207 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -درود 3208 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -رشتخوار 3209 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -زبرخان -قدمگاه 3210 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -سبزوار 3211 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -سرخس 3212 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -سرولايت 3213 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -عشق اباد 3214 دانشگاه پيام نورمركزفريمان 3215 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -فيروزه 3216 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -قوچان 3217 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -كاخك 3218 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -كاشمر 3219 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -كلات 3220 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -گناباد 3221 دانشگاه پيام نورمركزمشهد 3222 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -مه ولات -فيض اباد 3223 دانشگاه پيام نورخراسان رضوي -نيشابور 3224 دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -اسفراين 3225 دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -اشخانه 3226 دانشگاه پيام نورمركزبجنورد 3227 دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -جاجرم 3228 دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -راز 3229 دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -شيروان 3230 دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -فاروج 3231 دانشگاه پيام نورخراسان شمالي -گرمه 3232 دانشگاه پيام نورخوزستان -ابادان 3233 دانشگاه پيام نورخوزستان -اغاجاري 3234 دانشگاه پيام نورخوزستان -اروند 3235 دانشگاه پيام نورخوزستان -الوان 3236 دانشگاه پيام نورخوزستان -اميديه 3237 دانشگاه پيام نورخوزستان -انديكا-قلعه خواجه 3238 دانشگاه پيام نورخوزستان -انديمشك 3239 دانشگاه پيام نورمركزاهواز 3240 دانشگاه پيام نورخوزستان -ايذه 3241 دانشگاه پيام نورخوزستان -باغملك 3242 دانشگاه پيام نورخوزستان -بستان 3243 دانشگاه پيام نورخوزستان -بندرامام خميني 3244 دانشگاه پيام نورخوزستان -بهبهان 3245 دانشگاه پيام نورخوزستان -تركالكي 3246 دانشگاه پيام نورخوزستان -حميديه 3247 دانشگاه پيام نورخوزستان -خرمشهر 3248 دانشگاه پيام نورخوزستان -دزفول 3249 دانشگاه پيام نورخوزستان -دهدز 3250 دانشگاه پيام نورخوزستان -رامشير 3251 دانشگاه پيام نورخوزستان -رامهرمز 3252 دانشگاه پيام نورخوزستان -سوسنگرد 3253 دانشگاه پيام نورخوزستان -شادگان 3254 دانشگاه پيام نورخوزستان -شوشتر 3255 دانشگاه پيام نورخوزستان -شوش 3256 دانشگاه پيام نورخوزستان -گتوند 3257 دانشگاه پيام نورخوزستان -لالي 3258 دانشگاه پيام نورخوزستان -ماهشهر 3259 دانشگاه پيام نورخوزستان -مسجدسليمان 3260 دانشگاه پيام نورخوزستان -هفتگل 3261 دانشگاه پيام نورخوزستان -هنديجان 3262 دانشگاه پيام نورخوزستان -هويزه 3263 دانشگاه پيام نورمركزابهر 3264 دانشگاه پيام نورزنجان -ايجرود 3265 دانشگاه پيام نورزنجان -خرمدره 3266 دانشگاه پيام نورمركززنجان 3267 دانشگاه پيام نورزنجان -سلطانيه 3268 دانشگاه پيام نورزنجان -صائين قلعه 3269 دانشگاه پيام نورزنجان -طارم /اب بر 3270 دانشگاه پيام نورزنجان -قيدار 3271 دانشگاه پيام نورزنجان -ماه نشان 3272 دانشگاه پيام نورسمنان -ارادان 3273 دانشگاه پيام نورسمنان -ايوانكي 3274 دانشگاه پيام نورسمنان -دامغان 3275 دانشگاه پيام نورسمنان -سمنان 3276 دانشگاه پيام نورسمنان -شاهرود 3277 دانشگاه پيام نورمركزگرمسار 3278 دانشگاه پيام نورسمنان -مجن 3279 دانشگاه پيام نورسمنان -مهدي شهر 3280 دانشگاه پيام نورسمنان -ميامي 3281 دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -ايرانشهر 3282 دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -چابهار 3283 دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -خاش 3284 دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -راسك 3285 دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -زابل 3286 دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -زاهدان 3287 دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -زهك 3288 دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -سراوان 3289 دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -سوران 3290 دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -سيب وسوران 3291 دانشگاه پيام نورسيستان وبلوچستان -نيك شهر 3292 دانشگاه پيام نورسيسستان وبلوچستان -زهك 3293 دانشگاه پيام نورفارس -اباده 3294 دانشگاه پيام نورفارس -اباده طشك 3295 دانشگاه پيام نورفارس -ارسنجان 3296 دانشگاه پيام نورفارس -استهبان 3297 دانشگاه پيام نورفارس -اشكنان 3298 دانشگاه پيام نورفارس -اقليد 3299 دانشگاه پيام نورفارس -اوز 3300 دانشگاه پيام نورفارس -بوانات 3301 دانشگاه پيام نورفارس -بيرم 3302 دانشگاه پيام نورفارس -بيضا 3303 دانشگاه پيام نورفارس -جهرم 3304 دانشگاه پيام نورفارس -خاوران 3305 دانشگاه پيام نورفارس -خرامه 3306 دانشگاه پيام نورفارس -خنج 3307 دانشگاه پيام نورفارس -داراب 3308 دانشگاه پيام نورفارس -رستم 3309 دانشگاه پيام نورفارس -زاهدشهر 3310 دانشگاه پيام نورفارس -زرقان 3311 دانشگاه پيام نورفارس -سپيدان 3312 دانشگاه پيام نورفارس -سروستان 3313 دانشگاه پيام نورفارس -سعادت شهر 3314 دانشگاه پيام نورفارس -ششده وقره بلاغ 3315 دانشگاه پيام نورمركزشيراز 3316 دانشگاه پيام نورفارس -صفاشهر 3317 دانشگاه پيام نورفارس -فراشبند 3318 دانشگاه پيام نورفارس -فسا 3319 دانشگاه پيام نورفارس -فيروزاباد 3320 دانشگاه پيام نورفارس -قيروكارزين 3321 دانشگاه پيام نورفارس -كازرون 3322 دانشگاه پيام نورفارس -كوار 3323 دانشگاه پيام نورفارس -گله دار 3324 دانشگاه پيام نورفارس -لار 3325 دانشگاه پيام نورفارس -لامرد 3326 دانشگاه پيام نورفارس -مرودشت 3327 دانشگاه پيام نورفارس -مهر 3328 دانشگاه پيام نورفارس -نودان 3329 دانشگاه پيام نورفارس -نورابادممسني 3330 دانشگاه پيام نورفارس -ني ريز 3331 دانشگاه پيام نورقم -جعفريه 3332 دانشگاه پيام نورقم -دستجردخلجستان 3333 دانشگاه پيام نورقم -سلفچگان 3334 دانشگاه پيام نورمركزقم 3335 دانشگاه پيام نورقم -كهك 3336 دانشگاه پيام نورقم -مركزي /قنوات 3337 دانشگاه پيام نورقزوين -ابيك 3338 دانشگاه پيام نورقزوين -الوند 3339 دانشگاه پيام نورقزوين -اوج 3340 دانشگاه پيام نورقزوين -بويين زهرا 3341 دانشگاه پيام نورقزوين -تاكستان 3342 دانشگاه پيام نورقزوين -دانسفهان 3343 دانشگاه پيام نورقزوين -شال 3344 دانشگاه پيام نورمركزقزوين 3345 دانشگاه پيام نوركردستان -بانه 3346 دانشگاه پيام نوركردستان -بيجار 3347 دانشگاه پيام نوركردستان -حسن ابادياسوكند/كراني 3348 دانشگاه پيام نوركردستان -ديواندره 3349 دانشگاه پيام نوركردستان -سرواباد 3350 دانشگاه پيام نورمركزسقز 3351 دانشگاه پيام نوركردستان -سنندج 3352 دانشگاه پيام نوركردستان -قروه 3353 دانشگاه پيام نوركردستان -كامياران 3354 دانشگاه پيام نوركردستان -مريوان 3355 دانشگاه پيام نوركرمان -ارزوئيه 3356 دانشگاه پيام نوركرمان -انار 3357 دانشگاه پيام نوركرمان -باغين 3358 دانشگاه پيام نوركرمان -بافت 3359 دانشگاه پيام نوركرمان -بم 3360 دانشگاه پيام نوركرمان -بردسير 3361 دانشگاه پيام نوركرمان -پاريز 3362 دانشگاه پيام نوركرمان -جيرفت 3363 دانشگاه پيام نوركرمان -رابر 3364 دانشگاه پيام نوركرمان -راور 3365 دانشگاه پيام نوركرمان -راين 3366 دانشگاه پيام نوركرمان -رفسنجان 3367 دانشگاه پيام نوركرمان -رودبار 3368 دانشگاه پيام نوركرمان -ريگان 3369 دانشگاه پيام نوركرمان -زرند 3370 دانشگاه پيام نوركرمان -زنگي اباد 3371 دانشگاه پيام نورمركزسيرجان 3372 دانشگاه پيام نوركرمان -شهداد 3373 دانشگاه پيام نوركرمان -شهربابك 3374 دانشگاه پيام نوركرمان -عنبراباد 3375 دانشگاه پيام نوركرمان -فهرج 3376 دانشگاه پيام نوركرمان -قلعه گنج 3377 دانشگاه پيام نورمركزكرمان 3378 دانشگاه پيام نوركرمان -كشكوييه 3379 دانشگاه پيام نوركرمان -كوهبنان 3380 دانشگاه پيام نوركرمان -كهنوج 3381 دانشگاه پيام نوركرمان -گلباف 3382 دانشگاه پيام نوركرمان -منوجان 3383 دانشگاه پيام نوركرمان -نرماشير 3384 دانشگاه پيام نوركرمان -نگار 3385 دانشگاه پيام نوركرمانشاه -اسلام ابادغرب 3386 دانشگاه پيام نوركرمانشاه -پاوه 3387 دانشگاه پيام نوركرمانشاه -تازه اباد-ثلاث باباجاني 3388 دانشگاه پيام نوركرمانشاه -جوانرود 3389 دانشگاه پيام نوركرمانشاه -روانسر 3390 دانشگاه پيام نوركرمانشاه -سرپل ذهاب 3391 دانشگاه پيام نوركرمانشاه -سنقر 3392 دانشگاه پيام نوركرمانشاه -صحنه 3393 دانشگاه پيام نوركرمانشاه -قصرشيرين 3394 دانشگاه پيام نوركرمانشاه -كرمانشاه 3395 دانشگاه پيام نوركرمانشاه -كرندغرب 3396 دانشگاه پيام نوركرمانشاه -كنگاور 3397 دانشگاه پيام نوركرمانشاه -گيلانغرب 3398 دانشگاه پيام نوركرمانشاه -هرسين 3399 دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-باشت 3400 دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-دوگنبدان 3401 دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-دهدشت 3402 دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-سي سخت 3403 دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-لنده 3404 دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-ليكك 3405 دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مارگون 3406 دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-ياسوج 3407 دانشگاه پيام نورگلستان -ازادشهر 3408 دانشگاه پيام نورگلستان -اق قلا 3409 دانشگاه پيام نورگلستان -بندرتركمن 3410 دانشگاه پيام نورگلستان -بندرگز 3411 دانشگاه پيام نورگلستان -راميان 3412 دانشگاه پيام نورگلستان -علي ابادكتول 3413 دانشگاه پيام نورگلستان -كردكوي 3414 دانشگاه پيام نورگلستان -كلاله 3415 دانشگاه پيام نورگلستان -گاليكش 3416 دانشگاه پيام نورگلستان -گرگان 3417 دانشگاه پيام نورمركزگنبدكاووس 3418 دانشگاه پيام نورگيلان -استارا 3419 دانشگاه پيام نورگيلان -استانه اشرفيه 3420 دانشگاه پيام نورگيلان -املش 3421 دانشگاه پيام نورگيلان -بندرانزلي 3422 دانشگاه پيام نورگيلان -تالش 3423 دانشگاه پيام نورگيلان -خشكبيجار 3424 دانشگاه پيام نورمركزرشت 3425 دانشگاه پيام نورگيلان -رضوانشهر 3426 دانشگاه پيام نورگيلان -رودسر 3427 دانشگاه پيام نورگيلان -سياهكل 3428 دانشگاه پيام نورگيلان -شفت 3429 دانشگاه پيام نورگيلان -صومعه سرا 3430 دانشگاه پيام نورگيلان -فومن 3431 دانشگاه پيام نورگيلان -كلاچاي 3432 دانشگاه پيام نورگيلان -لنگرود 3433 دانشگاه پيام نورگيلان -لاهيجان 3434 دانشگاه پيام نورگيلان -ماسال 3435 دانشگاه پيام نورگيلان -منجيل 3436 دانشگاه پيام نورلرستان -ازنا 3437 دانشگاه پيام نورلرستان -الشتر 3438 دانشگاه پيام نورلرستان -اليگودرز 3439 دانشگاه پيام نورلرستان -بروجرد 3440 دانشگاه پيام نورلرستان -پلدختر 3441 دانشگاه پيام نورلرستان -خرم اباد 3442 دانشگاه پيام نورلرستان -دورود 3443 دانشگاه پيام نورلرستان -كوهدشت 3444 دانشگاه پيام نورلرستان -نوراباددلفان 3445 دانشگاه پيام نورمازندران -امل 3446 دانشگاه پيام نورمركزبابل 3447 دانشگاه پيام نورمازندران -بندپي غربي 3448 دانشگاه پيام نورمركزبهشهر 3449 دانشگاه پيام نورمازندران -بهنمير 3450 دانشگاه پيام نورمازندران -پل سفيد 3451 دانشگاه پيام نورمازندران -تنكابن 3452 دانشگاه پيام نورمازندران -جويبار 3453 دانشگاه پيام نورمازندران -چمستان 3454 دانشگاه پيام نورمازندران -رامسر 3455 دانشگاه پيام نورمازندران -رينه 3456 دانشگاه پيام نورمازندران -زيراب 3457 دانشگاه پيام نورمركزساري 3458 دانشگاه پيام نورمازندران -قائم شهر 3459 دانشگاه پيام نورمازندران -كله بست 3460 دانشگاه پيام نورمازندران -محموداباد 3461 دانشگاه پيام نورمازندران -نكا 3462 دانشگاه پيام نورمازندران -نوشهر 3463 دانشگاه پيام نورمركزاراك 3464 دانشگاه پيام نورمركزي -اشتيان 3465 دانشگاه پيام نورمركزي -تفرش 3466 دانشگاه پيام نورمركزي -غرق اباد/نوبران 3467 دانشگاه پيام نورمركزي -خمين 3468 دانشگاه پيام نورمركزدليجان 3469 دانشگاه پيام نورمركزساوه 3470 دانشگاه پيام نورمركزي -شازند 3471 دانشگاه پيام نورمركزي -فرمهين 3472 دانشگاه پيام نورمركزي -قورچي باشي /چهارچشمه 3473 دانشگاه پيام نورمركزي -كميجان 3474 دانشگاه پيام نورمركزي -محلات 3475 دانشگاه پيام نورمركزي -ميلاجرد 3476 دانشگاه پيام نورهرمزگان -ابوموسي 3477 دانشگاه پيام نورهرمزگان -بستك 3478 دانشگاه پيام نورهرمزگان -بندرجاسك 3479 دانشگاه پيام نورهرمزگان -بندرخمير 3480 دانشگاه پيام نورهرمزگان -بندرعباس 3481 دانشگاه پيام نورهرمزگان -بندرلنگه 3482 دانشگاه پيام نورهرمزگان -بين المللي كيش 3483 دانشگاه پيام نورهرمزگان -پارسيان 3484 دانشگاه پيام نورهرمزگان -حاجي اباد 3485 دانشگاه پيام نورهرمزگان -دهبارز 3486 دانشگاه پيام نورهرمزگان -سيريك 3487 دانشگاه پيام نورهرمزگان -فين 3488 دانشگاه پيام نورمركزبندرعباس /واحدقشم 3489 دانشگاه پيام نورهرمزگان -كيش 3490 دانشگاه پيام نورهرمزگان -ميناب 3491 دانشگاه پيام نورهمدان -اسداباد 3492 دانشگاه پيام نورهمدان -بهار 3493 دانشگاه پيام نورهمدان -تويسركان 3494 دانشگاه پيام نورهمدان -دمق 3495 دانشگاه پيام نورهمدان -رزن 3496 دانشگاه پيام نورهمدان -سامن 3497 دانشگاه پيام نورهمدان -صالح اباد 3498 دانشگاه پيام نورهمدان -فامنين 3499 دانشگاه پيام نورهمدان -قروه درجزين 3500 دانشگاه پيام نورهمدان -قهاوند 3501 دانشگاه پيام نورهمدان -كبودراهنگ 3502 دانشگاه پيام نورهمدان -لالجين 3503 دانشگاه پيام نورهمدان -ملاير 3504 دانشگاه پيام نورهمدان -نهاوند 3505 دانشگاه پيام نورمركزهمدان 3506 دانشگاه پيام نوريزد-ابركوه 3507 دانشگاه پيام نورمركزاردكان 3508 دانشگاه پيام نوريزد-بافق 3509 دانشگاه پيام نورمركزتفت 3510 دانشگاه پيام نورمركزرضوانشهرصدوق /استان يزد 3511 دانشگاه پيام نوريزد-زارچ 3512 دانشگاه پيام نوريزد-طبس 3513 دانشگاه پيام نوريزد-مروست 3514 دانشگاه پيام نوريزد-مهريز 3515 دانشگاه پيام نوريزد-ميبد 3516 دانشگاه پيام نوريزد-يزد 3517 سايرمراكزدانشگاه پيام نور 3518 مراكزدانشگاه پيام نور 4001 دانشگاه ازاداسلامي واحدابادان وخرمشهر 4002 دانشگاه ازاداسلامي واحداباده 4003 دانشگاه ازاداسلامي واحدابهر 4004 دانشگاه ازاداسلامي واحداغاجاري 4005 دانشگاه ازاداسلامي واحداراك 4006 دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل 4007 دانشگاه ازاداسلامي واحداردستان 4008 دانشگاه ازاداسلامي واحدارسنجان 4009 دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه 4010 دانشگاه ازاداسلامي واحدازادشهر 4011 دانشگاه ازاداسلامي واحداستارا 4012 دانشگاه ازاداسلامي واحداستهبان 4013 دانشگاه ازاداسلامي واحداسلامشهر 4014 دانشگاه ازاداسلامي واحداشتيان 4015 دانشگاه ازاداسلامي واحداقليد 4016 دانشگاه ازاداسلامي واحداميديه 4017 دانشگاه ازاداسلامي واحداهر 4018 دانشگاه ازاداسلامي واحداهواز 4019 دانشگاه ازاداسلامي واحدايذه 4020 دانشگاه ازاداسلامي واحدايرانشهر 4021 دانشگاه ازاداسلامي واحدايلام 4022 دانشگاه ازاداسلامي واحدبابل 4023 دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت 4024 دانشگاه ازاداسلامي واحدبجنورد 4025 دانشگاه ازاداسلامي واحدبردسير 4026 دانشگاه ازاداسلامي واحدبروجرد 4027 دانشگاه ازاداسلامي واحدبناب 4028 دانشگاه ازاداسلامي واحدبندرعباس 4029 دانشگاه ازاداسلامي واحدبندرماهشهر 4030 دانشگاه ازاداسلامي واحدبوشهر 4031 دانشگاه ازاداسلامي واحدبهبهان 4032 دانشگاه ازاداسلامي واحدبيرجند 4033 دانشگاه ازاداسلامي واحدتاكستان 4034 دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز 4035 دانشگاه ازاداسلامي واحدتربت جام 4036 دانشگاه ازاداسلامي واحدتربت حيدريه 4037 دانشگاه ازاداسلامي واحدتفرش 4038 دانشگاه ازاداسلامي واحدتنكابن 4039 دانشگاه ازاداسلامي واحدتويسركان 4040 دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران جنوب 4041 دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران شمال 4042 دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران مركز 4043 دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران /پزشكي 4044 دانشگاه ازاداسلامي واحدجزيره قشم 4045 دانشگاه ازاداسلامي واحدجهرم 4046 دانشگاه ازاداسلامي واحدجيرفت 4047 دانشگاه ازاداسلامي واحدچالوس ونوشهر 4048 دانشگاه ازاداسلامي واحدخارك 4049 دانشگاه ازاداسلامي واحدخرم اباد 4050 دانشگاه ازاداسلامي واحدخلخال 4051 دانشگاه ازاداسلامي واحدخميني شهر 4052 دانشگاه ازاداسلامي واحدخوراسگان 4053 دانشگاه ازاداسلامي واحدخوي 4054 دانشگاه ازاداسلامي واحدداراب 4055 دانشگاه ازاداسلامي واحددامغان 4056 دانشگاه ازاداسلامي واحددزفول 4057 دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي تحقيقات 4058 دانشگاه ازاداسلامي واحددهاقان 4059 دانشگاه ازاداسلامي واحدرامهرمز 4060 دانشگاه ازاداسلامي واحدرشت 4061 دانشگاه ازاداسلامي واحدرفسنجان 4062 دانشگاه ازاداسلامي واحدرودهن 4063 دانشگاه ازاداسلامي واحدزابل 4064 دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان 4065 دانشگاه ازاداسلامي واحدزرند 4066 دانشگاه ازاداسلامي واحدزنجان 4067 دانشگاه ازاداسلامي واحدساري 4068 دانشگاه ازاداسلامي واحدساوه 4069 دانشگاه ازاداسلامي واحدسبزوار 4070 دانشگاه ازاداسلامي واحدسراب 4071 دانشگاه ازاداسلامي واحدسمنان 4072 دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج 4073 دانشگاه ازاداسلامي واحدسوادكوه 4074 دانشگاه ازاداسلامي واحدسيرجان 4075 دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود 4076 دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر 4077 دانشگاه ازاداسلامي واحدشرق گيلان /لاهيجان 4078 دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر 4079 دانشگاه ازاداسلامي واحدشهربابك 4080 دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرري 4081 دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرضا 4082 دانشگاه ازاداسلامي واحدشهركرد 4083 دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرمجلسي 4084 دانشگاه ازاداسلامي واحدشيراز 4085 دانشگاه ازاداسلامي واحدشيروان 4086 دانشگاه ازاداسلامي واحدطبس 4087 دانشگاه ازاداسلامي واحدعلي ابادكتول 4088 دانشگاه ازاداسلامي واحدفردوس 4089 دانشگاه ازاداسلامي واحدفسا 4090 دانشگاه ازاداسلامي واحدفلاورجان 4091 دانشگاه ازاداسلامي واحدفيروزاباد 4092 دانشگاه ازاداسلامي واحدفيروزكوه 4093 دانشگاه ازاداسلامي واحدقائم شهر 4094 دانشگاه ازاداسلامي واحدقائن 4095 دانشگاه ازاداسلامي واحدقم 4096 دانشگاه ازاداسلامي واحدقزوين 4097 دانشگاه ازاداسلامي واحدقوچان 4098 دانشگاه ازاداسلامي واحدكازرون 4099 دانشگاه ازاداسلامي واحدكاشان 4100 دانشگاه ازاداسلامي واحدكاشمر 4101 دانشگاه ازاداسلامي واحدكرج 4102 دانشگاه ازاداسلامي واحدكرمان 4103 دانشگاه ازاداسلامي واحدكرمانشاه 4104 دانشگاه ازاداسلامي واحدگچساران 4105 دانشگاه ازاداسلامي واحدگرگان 4106 دانشگاه ازاداسلامي واحدگرمسار 4107 دانشگاه ازاداسلامي واحدگناباد 4108 دانشگاه ازاداسلامي واحدلار 4109 دانشگاه ازاداسلامي واحدلارستان 4110 دانشگاه ازاداسلامي واحدمباركه 4111 دانشگاه ازاداسلامي واحدمحلات 4112 دانشگاه ازاداسلامي واحدمراغه 4113 دانشگاه ازاداسلامي واحدمرند 4114 دانشگاه ازاداسلامي واحدمرودشت 4115 دانشگاه ازاداسلامي واحدمسجدسليمان 4116 دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد 4117 دانشگاه ازاداسلامي واحدملكان 4118 دانشگاه ازاداسلامي واحدملاير 4119 دانشگاه ازاداسلامي واحدمهاباد 4120 دانشگاه ازاداسلامي واحدميانه 4121 دانشگاه ازاداسلامي واحدميبد 4122 دانشگاه ازاداسلامي واحدميمه 4123 دانشگاه ازاداسلامي واحدنائين 4124 دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد 4125 دانشگاه ازاداسلامي واحدنراق 4126 دانشگاه ازاداسلامي واحدنور 4127 دانشگاه ازاداسلامي واحدنيشابور 4128 دانشگاه ازاداسلامي واحدني ريز 4129 دانشگاه ازاداسلامي واحدورامين 4130 دانشگاه ازاداسلامي واحدهمدان 4131 دانشگاه ازاداسلامي واحدياسوج 4132 دانشگاه ازاداسلامي واحديزد 4133 سايرواحدهاي دانشگاه ازاداسلامي 4134 واحدهاي دانشگاه ازاداسلامي
tv

http://alfba.persiangig.com/image/tv.jpg
رادیو

http://alfba.persiangig.com/image/radio.jpg
m


جی. میل" فارسی شد/ زبان پنجاه و چهارم پست الکترونیک گوگل Gmail

جی. میل" فارسی شد/ زبان پنجاه و چهارم پست الکترونیک گوگل

Gmail 
جی. میل" فارسی شد/ زبان پنجاه و چهارم پست الکترونیک گوگل

شرکت گوگل بر روی وبلاگ خود خبر داد: از این پس کاربران فارسی زبان می توانند پروفایل و تنظیمات "جی. میل" خود را به زبان فارسی دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین موتور جستجوی دنیا بر روی وبلاگ خود نوشت: "ما می خواهیم محصولات خود را به روشی جهانی و مفید در دسترس همه قرار دهیم. این بدان معنی است که کاربران ما به همان زبانی که صحبت می کنند از سرویسهای گوگل استفاده کنند."

در پی این سیاستگذاری، تیم "جی. میل" و "مکان یابی گوگل" (Google Localization) که تاکنون با همکاری هم، "جی. میل" را به 53 زبان دنیا ارائه می کردند در تازه ترین اقدام خود تعداد این زبانها را به 54 رساندند.


گزارش تخلف
بعدی